1. Ik kan niet inloggen in PE-Veterinair. Wat moet ik nu doen?

Er zijn verschillende redenen voor het niet kunnen inloggen in PE-Veterinair. 

Voor de eerste keer aanmelden bij PE-Veterinair

Als u nog geen account heeft bij PE-Veterinair kunt u zich aanmelden via de onderstaande link. U kunt zich dan direct aanmelden voor een kwaliteitsregister indien gewenst. 

Klik hier om een account aan te maken bij PE-Veterinair.

Inloggen op PE-Veterinair

Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u om in te loggen in uw persoonlijke dossier bij PE-Veterinair gebruik maken van verschillende mogelijkheden:

Mocht geen van bovenstaande redenen op u van toepassing zijn of heeft u andere vragen, neemt u dan contact met ons op via info@peveterinair.nl.

2. Hoe werkt de PE-Veterinair app? Waar vind ik de PE-Veterinair app? 

PE-Veterinair app

Download de PE-Veterinair app in de Apple App Store of de Google Play Store en maak het uzelf makkelijk om uw PE-dossier bij te houden. Met de app kunt u eenvoudig een gevolgde scholing toevoegen en cursussen vinden. U heeft altijd het meest complete scholingsaanbod bij de hand en u ziet in een oogopslag hoe u ervoor staat.

Zo koppelt u de app:

 • Download de PE-Veterinair app
 • Log in op PE-Veterinair op de pc
 • Ga naar ‘Mijn gegevens’
 • Ga naar de rubriek ‘Apparaten’
 • Klik op de knop ‘Apparaat koppelen’
 • Op het scherm verschijnt een QR-code
 • Open de app op telefoon of tablet
 • Klik in de app op de knop ‘Scannen’ en scan de QR-code op het pc-scherm
 • Het apparaat is nu gekoppeld aan het PE-Veterinair-account.

Het is op deze manier ook mogelijk om meerdere apparaten te koppelen aan het account. Zie voor meer informatie de help-knop in de PE-Veterinair app.

3. Wat zijn de kosten voor de verschillende registers? 

Kosten per register, tarieven 2020 

 • Bijhouden nascholing - €39,98 per jaar*
 • CKRD - €199,89 per 5 jaar (halverwege 2020 wordt er over gegaan naar jaarlijks gefactureren €39,95 per jaar)
 • Erkend Paardendierenarts €187,50 per 2,5 jaar (halverwege 2020 wordt er over gegaan naar jaarlijks gefactureren €75,- per jaar)
 • I&R Paard - €39,98 per jaar 
 • I&R Paard i.c.m. Erkend Paardendierenarts - geen extra kosten voor I&R paard 
 • GVP Melkgeit - €39,98 per jaar

De tarieven zijn exclusief BTW. 

* Vanaf 2020 wordt er ook voor het register Bijhouden nascholing een tarief gerekend (eerder was dit register nog kosteloos). Dat er een factuur moet worden betaald, heeft er mee te maken dat er kosten worden gemaakt met het ‘in de lucht houden’ van het register, daarnaast is er een telefonische helpdesk, evenals een helpdesk per e-mail waar dierenartsen zich bij kunnen melden voor vragen over het register en het toevoegen van buitenlandse nascholing aan het dossier. 

Complementair werkende dierenartsen

 • Basisregiser CKCD - €30,- per jaar 
 • Homeopatisch werkende dierenarts - €30,- per jaar 
 • Erkend dierenarts acupunctuur - €30,- per jaar 

4. Mijn registratie in een register loopt binnenkort af. Hoe kan ik herregistratie indienen?

Drie maanden voor het einde van uw registratieperiode ontvangt u automatisch bericht via PE-Veterinair dat uw registratie in het register binnenkort afloopt en u een verzoek tot herregistratie kunt indienen. Daarna ontvangt u nog twee herinneringen. Een verzoek tot herregistratie indienen doet u als volgt:

- Log in bij PE-Veterinair en kies voor het betreffende register
- Klik op ‘Dossier aanmelden’ en doorloop de stappen

Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen en u ontvangt automatisch bericht over de status van uw aanvraag. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, start uw nieuwe registratieperiode. De nieuwe periode start op de eerste dag na het verloop van uw huidige periode.

Wilt u een verzoek tot herregistratie indienen nadat uw registratie in een register is verlopen, neemt u dan contact met ons op.

5. Ik wil me graag inschrijven in een extra register. Hoe werkt dit?

U kunt zich alleen inschrijven in een extra register die is opgenomen in PE-Veterinair.
Dit doet u als volgt:

- Log met uw Z-Login account in bij PE-Veterinair
- Klik op één van uw actieve registers
- Kies in de menubalk voor ‘Inschrijven voor een extra register’
- Klik op het betreffende register waarvoor u zich wilt inschrijven en klik op Volgende stap
- Klik vervolgens op Aanmelden
- U komt terug in het overzicht van uw registers. Klik op het register waarvoor u zich wilt inschrijven
- De pagina ‘Mijn dossier’ verschijnt en klik op Dossier aanmelden
- Doorloop de stappen om uw verzoek tot inschrijving te voltooien

6. Wat is het register Bijhouden Nascholing?

Het register Bijhouden Nascholing is een register waar geen nascholingseis aan verbonden is. In dit register bouwt u een nascholingsdossier op en worden u gevolgde en door PE-Veterinair geaccrediteerde scholingen die in uw registratieperiode vallen automatisch toegevoegd aan uw dossier. Tevens biedt dit register de volgende mogelijkheden:

 • Inzien van gevolgde scholingen die voor uw registratieperiode zijn gevolgd
 • Toevoegen van een (inter)nationale scholing die voor uw registratieperiode is gevolgd
 • Toevoegen van nationale scholingen die door een andere accrediterende instantie is geaccrediteerd
 • Toevoegen van buitenlandse scholingen en individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals voordracht congres/symposium, schrijven van richtlijnen en/of functioneren als bestuurslid van een veterinair relevante organisatie/deelname aan wetenschappelijke en formeel ingestelde commissies, organen en werkgroepen (deze mogen buiten uw registratieperiode vallen)
 • Rapport uitdraaien van uw gevolgde scholingen

7. Wat is het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD)?

Het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) is het basiskwaliteitsregister voor dierenartsen. De KNMvD is de regelinghouder van dit register. In het CKRD bouwt u een dossier op en worden uw gevolgde, door PE-Veterinair geaccrediteerde scholingen die in uw registratieperiode vallen automatisch toegevoegd aan uw dossier. Het CKRD stelt als eis 100 nascholingspunten in vijf jaar.

Van de 100 punten in vijf jaar tijd moeten minimaal 30 punten behaald zijn middels een vorm van intercollegiaal overleg/intervisie. Intercollegiaal overleg is een efficiënte manier om samen met collega’s te werken aan een verdere verdieping van vakkennis en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer uitleg over en organisatie van intercollegiaal overleg kunt u terecht bij ICOVet via www.icovet.nl.

U kunt op twee manieren nascholingspunten ontvangen:

 • Formele nascholing: het volgen van nascholing georganiseerd door een professionele cursusaanbieder. Denk hierbij aan workshops, werkcolleges, lezingen, hoorcolleges, symposia, e-learning, congressen etc..
 • Informele nascholing: het participeren in kleinschalige zelfgeorganiseerde nascholing en tal van activiteiten die de ontwikkeling in het vak ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan intercollegiaal overleg, intervisie, participeren in kennisnetwerken, schrijven van richtlijnen uitvoeren van de zelfevaluatie.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over het CKRD, neemt u dan contact met de KNMvD via 030 - 63 48 900.

8. Wat is het verschil tussen het register Bijhouden Nascholing en het CKRD?

Het register Bijhouden Nascholing en het CKRD houden beide uw gevolgde scholingen bij die in uw registratieperiode vallen en geaccrediteerd zijn door PE-Veterinair. Het verschil tussen beide is dat het register Bijhouden Nascholing geen nascholingseis kent. In dit register kunt u nationale scholingen en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten die vóór en in uw registratieperiode vallen toevoegen aan uw dossier. In het CKRD is het alleen mogelijk om deskundigheidsbevorderende activiteiten (bijv. buitenlandse nascholingen) toe te voegen die in uw registratieperiode vallen.

9. Ik zie niet al mijn eerder gevolgde, geaccrediteerde scholingen terug in mijn dossier. Hoe kan dit?

Wanneer uw aanvraag tot inschrijving in behandeling is genomen en is goedgekeurd, start de registratie in het register. Dit houdt in dat uw dossier de gevolgde scholingen bijhoudt die in uw registratieperiode vallen en geaccrediteerd zijn door PE-Veterinair. In het register is het echter wel mogelijk om uw gevolgde, geaccrediteerde scholingen in te zien die buiten uw registratieperiode vallen.
Dit doet u als volgt:

- Log met uw Z-Login account in bij PE-Veterinair
- Heeft u meerdere registers, klik dan op het betreffende register. Heeft u alleen één register, dan wordt uw dossier direct geopend.
- U komt op de pagina ‘Mijn dossier’
- Klik onder de kop ‘Mijn dossier’ op de link Overzicht alle gevolgde scholingen
- De pagina ‘Overzicht alle gevolgde scholingen’ verschijnt
- Vervolgens kunt u met behulp van een filter aangeven van welke periode u uw gevolgde, geaccrediteerde scholingen wilt inzien.

U kunt uw eerder gevolgde, geaccrediteerde scholingen alleen inzien in het register Bijhouden nascholing, CKRD en Erkende Paardendierenarts

10. Hoe kan ik een buitenlandse scholing / individuele deskundigheidsbevorderende activiteit toevoegen aan mijn dossier Bijhouden Nascholing, Erkende Paardendierenarts en/of CKRD?

U kunt zelf een buitenlandse gevolgde scholing/ individuele deskundigheidsbevorderende activiteit toevoegen aan uw dossier Bijhouden Nascholing en/of CKRD. Onder individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten verstaan we het volgende:

 • Publicatie vakinhoudelijk boek, wetenschappelijk tijdschrift of proefschrift
 • Ontwikkelen en doceren van veterinaire nascholing
 • Voordrachten bij congres of symposium
 • Richtlijnontwikkeling
 • Zelfevaluatie
 • Het begeleiden van co-assistentes en jonge dierenartsen
 • Beleidsmatige deskundigheidsbevordering
 • Functioneren als bestuurslid van een veterinair relevante organisatie/orgaan dat op landelijk niveau opereert
 • Deelnemen aan wetenschappelijke en formeel ingestelde commissies, organen en werkgroepen van landelijke opererende, veterinair relevante organisaties/orgaan
 • Online Kennisnetwerk

Het toevoegen van een activiteit aan uw dossier gaat als volgt:

- Log met uw Z-Login account in bij PE-Veterinair
- Klik op het register Bijhouden Nascholing, Erkende Paardendierenarts of CKRD
- U komt op de pagina Mijn dossier. Klik vervolgens in de tabel op de registratieperiode/naam van het register

mijn dossier CKRD

- De pagina Overzicht scholingen verschijnt. Klik op het + teken bij de subregel 'Overige deskundigheidsebevorderende activiteiten' en vervolgens op de oranje knop Toevoegen om een activiteit toe te voegen aan uw dossier
- Een pop-up verschijnt waarin u moet aangeven wanneer u de activiteit heeft voltooid. Vul de datum in en klik op Volgende
- Kies de juiste categorie. Een nieuw aantal vragen worden toegevoegd en vul de gevraagde informatie in.
- Controleer uw ingevulde gegevens en klik op Gereed om de activiteit toe te voegen aan uw dossier

PE-Veterinair ontvangt een melding dat u een individuele activiteit ter beoordeling heeft toegevoegd aan uw dossier. PE-Veterinair zal uw aanvraag in behandeling nemen en u ontvangt automatisch bericht over de uitkomst van uw aanvraag.

Wilt u een buitenlande scholing / individuele deskundigheidsbevorderende activiteit toevoegen aan uw dossier Bijhouden Nascholing, CKRD en Erkende Paardendierenarts? Dan dient u de activiteit aan elk dossier toe te voegen.

11. Wat is Intercollegiaal Overleg en wat zijn de criteria?

Intercollegiaal Overleg (IOD) is een nascholingsvorm waar onder huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten veel gebruik van wordt gemaakt. Het is nascholing in groepsverband met 5 -15 deelnemers waarbij delen van kennis en ervaringen centraal staat. Momenteel wordt het meeste intercollegiaal overleg gestructureerd door ICOVet. Meer informatie over ICOVet en/of deelname aan Intercollegiaal Overleg via ICOVet, vindt u op www.icovet.nl. Naast deze georganiseerde vorm zijn er ook dierenartsen, die zelfstandig een groep vormen voor intercollegiaal overleg (IOD-groep). Er zijn een aantal criteria waaraan IOD moet voldoen. Klik hier voor deze criteria.

12. Wanneer kan ik me aanmelden voor het register Erkende Paardendierenarts?

Om u aan te kunnen melden voor het register Erkende Paardendierenarts, dient u te voldoen aan de volgende eisen:

1. Het binnen een termijn van 2,5 jaar, gerekend vanaf het moment van aanvraag tot inschrijving of herbeoordeling, hebben gevolgd van de door Stichting Paard erkende actualiseringscursus

2. Het in de afgelopen 2,5 jaar, gerekend vanaf de datum van aanvraag tot inschrijving, hebben gevolgd van ten minste 75 punten/uren nascholing bij een door Stichting paard erkende opleiding, waarvan ten minste 50 punten/uren nascholing gerelateerd dienen te zijn aan de Paardengeneeskunde

 • Een bewijs van inschrijving in een specialisten register is equivalent met 150 punten/uren nascholing in 5 jaar
 • Het Master mono-programma Paard van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht wordt erkend als een equivalent van 60 punten/uren nascholing. De datum van afgifte van het diploma (of afstudeerverklaring van de Faculteit) is bepalend voor het moment van de telling van de punten/uren nascholing. Voor equivalente afstudeertitels geldt een zelfde regeling. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor afgestudeerde paardendierenartsen aan de Universiteit van Gent.

3. Voldoen aan de basiseisen aangaande nascholing, veterinair handelen en veterinaire intercollegiale toetsing van het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD)

Klik hier voor het reglement Erkende Paardendierenarts. Voor vragen over het reglement en overige vragen, kunt u contact opnemen met Stichting Paard via info@stichtingpaard.nl

PE-Veterinair is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om het bijhouden van vakkennis inzichtelijk te maken.
088 - 0321 880 | info@peveterinair.nl

Beversestraat 23 | 5431 SL Cuijk | T: 088- 0321 880 | E: info@peveterinair.nl